Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Ca Đoàn Tin-yêu kính chào và cám ơn quí anh chị em đến
thăm chúng tôi.

Xin Thiên Chúa ban cho quí anh chị em nhiều Sức Khỏe,
An-Bình và Hạnh-Phúc

Ước gì những ca nguyện sẽ được Thiên Chúa chấp nhận
và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trong tình yêu thương
của Ngài
.
© cadoantinyeu.com