Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Chúc mừng Sinh Nhật
Trần-Giáp, Phương-Thảo,
Lê-Tuân và Đình-Thìn
Sinh Nhật trong tháng 1
© cadoantinyeu.com