Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Chúc mừng Sinh Nhật
Ánh-Tuyết,Thanh-Diệu
Và Vũ-Quang
Sinh Nhật trong tháng 8
© cadoantinyeu.com