Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Chúc mừng Sinh Nhật
Big John, Hồng-Tâm, Đặng-Lành và Ngọc-Thu
© cadoantinyeu.com