Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Sinh Nhật trong tháng 12
Chúc mừng Sinh Nhật
Xuân-Mận , Yến-Linh và Bích Ngọc
© cadoantinyeu.com