Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Chúc mừng Sinh Nhật
Ngọc-Hiếu ,Hảo-Nga, Kim-Anh
Hữu-Tâm và Lê-Sậu
Sinh Nhật trong tháng 9
© cadoantinyeu.com