Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Ca Đoàn Tin-Yêu thuộc Giáo Xứ Việt-Nam    
Anton Lê-văn-Phụng
Baton Rouge,  Louisiana, USA
© cadoantinyeu.com
2005
Go back
Next page